สื่อการสอน ภาษาไทย

มุ่งสมรรถนะการสื่อสาร

ตอบโจทย์การสอนภาษาไทย

มุ่งสมรรถนะการสื่อสาร

เป้าหมายของการสอนวิชาภาษาไทย คือ ผู้เรียนมีสมรรถนะ ในการสื่อสาร โดยมีภาษาเป็นเครื่องมือ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ฟัง พูดและ อ่าน เขียน การฟัง และ การพูด เป็นทักษะพื้นฐานที่เกิดจากการ เลี ยนแบบภาษาแม่ ต่างจาก การอ่าน และ การเขียน ที่ต้อง ผ่านการเรียนรู้ และฝึกฝน อย่างเป็นระบบ สื่อการสอนภาษาไทยชุดนี้ ออกแบบโดยเน้นเนื้อหาตามหลัก ไวยากรณ์ไทย และตามขั้นตอนการสอน คุณครูสามารถ เลือกใช้สื่อชุดนี้ได้ตามเนื้อหาที่สอน ความโดดเด่นของสื่อ คือ ความต่อเนื่องเชื่อมโยง ของเนื้อหาในแต่ละชุด ที่ส่งต่อกัน สามารถใช้ได้กับทุกระดับชั้น นอกจากนี้ ยังเป็นสื่อที่ออกแบบให้คุณครูที่ไม่จบวิชาเอกภาษาไทย สามารถใช้สอนได้อย่างถูกต้อง สื่อการสอนชุดนี้ จึง ตอบโจทย์ การ สอนภาษาไทยของคุณครูได้อย่างครบถ้วน นั่นเอง

รายการสินค้า แบบจัดชุด

รายการสินค้า แยกตามประเภท

ตัวอย่างการใช้สื่อ

Presentation

Deeprom Trainning

ช่องทางการสั่งซื้อ / ติดต่อ

โทรศัพท์ และ ID line

คุณพริ้มพราว (ตุ๊กตา)
Tel : 082-6719549, 075-372929

Scroll to Top